รายละเอียดข่าว

VDO : แนะนำการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Created by dvecadmin on 3/9/2016 11:49:32 AM


vdo ทวิภาคี

https://www.youtube.com/watch?v=R4B6r2Qx9yM  ( V. Thai )

https://www.youtube.com/watch?v=CdtB7cM1cxw&feature=youtu.be  ( V. Eng )


print
rating
  Comments