รายละเอียดข่าว

VDO : ส่งเสริมค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (E2)
Created by dvecadmin on 6/8/2016 5:23:28 PM

อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ


https://youtu.be/_d8HLMMNf8A


print
rating
  Comments