รายละเอียดข่าว

การประชุมวางแผนดำเนินการโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Created by dvecadmin on 12/13/2016 3:19:21 PM


ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ได้ดำเนินการประชุมวางแผนดำเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2560 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

print
rating
  Comments