การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเหนือ| 302 

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน โดยมี มีนายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ จำนวน 152 คน จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 87 แห่ง เข้าร่วมการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก #prสอศ.

 
เอกสารแนบ