การมอบโล่ผู้ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School – DVE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | 551 

การมอบโล่และเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ Excellent Model School – DVE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีรายชื่อสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังนี้

ลำดับ ภาค จังหวัด ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา/สาขางาน ระดับ สถานประกอบการที่ร่วมมือ
1 กลาง ปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สาขางานการโรงแรม ปวช. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2 ตะวันออก ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
3 ตะวันออก ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สาขางานปิโตรเคมี ปวส. บมจ. ไออาร์พีซี
4 ตะวันออก ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สาขางานเคมีอุตสาหกรรม ปวส. บมจ. ไออาร์พีซี
5 ตะวันออก ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี สาขางานเทคนิคพลังงาน ปวส. บมจ. ไออาร์พีซี
6 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. บจก. น้ำตาลมิตรผล
7 ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร ปวส. บจก. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
8 ตะวัออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
9 ตะวัออกเฉียงเหนือ สกลนคร วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
10 ตะวัออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ ปวส. บมจ. ซีพี ออลล์
11 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขางานค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต ปวส. บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล
12 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขางานการจัดการคลังสินค้า ปวส. บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล
13 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
14 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
15 เหนือ น่าน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา สาขางานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ ปวช. บมจ. ซีพี ออลล์
16 เหนือ เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สาขางานการผลิตสัตว์ ปวส. บมจ. เบทาโกร
17 เหนือ ลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สาขางานการผลิตสัตว์ ปวส. บมจ. เบทาโกร
18 เหนือ เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สาขางานการผลิตสัตว์ ปวส. บมจ. เบทาโกร
19 เหนือ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สาขางานเครื่องมือกล ปวส. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

 

 
เอกสารแนบ