รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชา สาขาวิชาอะไรได้บ้าง?
Created by dvecadmin on 23/2/2561 9:58:13


คำถาม  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชา สาขาวิชาอะไรได้บ้าง?

คำตอบ :    การเปิดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันมี 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประกอบด้วย 9 ประเภทวิชา ดังนี้

ที่

ประเภทวิชา

ตัวอย่างสาขาวิชา

1

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม สำรวจ ช่างซ่อมบำรุง เมคคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมฟอกหนัง เทคโนโลยีการ   ต่อเรือ โยธา เทคโนโลยียาง ปิโตรเคมี เทคโนโลยีโทรคมนาคม เครื่องมือวัดและควบคุม ช่างอากาศยาน เทคโนโลยีปิโตรเลียม เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคโนโลยีคอมพิเตอร์ ฯลฯ

2

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

บัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ฯลฯ

3

ศิลปกรรม

วิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเซรามิก ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ

4

คหกรรม

เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยีความงาม ฯลฯ

5

เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร ช่างกลเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฯลฯ

6

ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ฯลฯ

7

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ ฯลฯ

8

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ฯลฯ

9

เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร

เทคโนโลยีสานสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์เดมและแอนิเมชั่น ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้เรียนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดที่ตั้ง

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: