รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหลักการอย่างไร?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 10:38:34


คำถาม การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหลักการอย่างไร?

คำตอบ :  หลักการสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีดังนี้

  1. เป็นการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อผลิตกำลังคนในระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับนักเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และมีองค์กรกลางระดับชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับติดตาม ประสานงานและดำเนินการ
  2. ​ผู้เรียนมีสถานภาพเป็นทั้งพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการ และเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา โดยมีสัญญาการฝึกอาชีพเป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยมีการระบุข้อความอันเป็นสาระสำคัญ ได้แก่ จุดประสงค์ของการฝึก ลักษณะงานที่ฝึก ลำดับขั้นตอนการฝึก ระยะเวลาของการฝึก ชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อวัน ค่าตอบแทนหรือค่าครองชีพและสวัสดิการที่จะได้รับระหว่างการฝึกอาชีพ และการเรียนในสถานศึกษา เป็นต้น
  3. สถานประกอบการมีหน้าที่ฝึกงานอาชีพให้แก่ผู้เรียน โดยใช้แนวปฏิบัติ อุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรของสถานประกอบการ ภายใต้สถานการณ์และวัฒนธรรมการทำงานจริง
  4. สถานศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติเบื้องต้น และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรหรือมาตรฐานวิชาชีพ
  5. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ตามระดับการศึกษา และหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อหรือเข้าทำงานได้
print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: