รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 10:49:57


คำถาม ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง?

คำตอบ การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ดังนี้

  1. ได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ต้องการ โดยเรียนรู้ภาคทฤษฎีและทักษะพื้นฐานในสถานศึกษา และเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน
  2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในสภาพจริงและการประยุกต์ความคิดในการทำงานด้วยตนเอง พัฒนาความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม การประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น การวางแผนและคาดคะเนเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าในงานอาชีพของตน
  3. มีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเพื่อสะสมเป็นเงินในการลงทุนหากต้องการเป็นเจ้าของกิจการ
  4. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับ ตามประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานที่เรียน รวมทั้งได้รับใบรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ
  5. ​สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ฝึกอาชีพได้ทันที

   

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: