รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนระบบทวิภาคี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 13:32:01


คำถาม ผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนระบบทวิภาคี ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

คำตอบ :  ผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาในแต่ละระดับหลักสูตร จะต้องมีพื้นความรู้และคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนั้น ๆ คือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พื้นความรู้      สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติ

 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 3. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
 4. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 6. สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร​

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พื้นความรู้      สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าตามประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กำหนด หากสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ต่างสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตามที่สาขาวิชากำหนด
คุณสมบัติ

 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 3. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง
 4. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 6. สำหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี ในวันทำสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

ทั้งนี้  สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: