รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องทำสัญญาการฝึกอาชีพหรือไม่?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 13:40:11


คำถาม ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องทำสัญญาการฝึกอาชีพหรือไม่?

คำตอบ :  ผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และทำสัญญาการฝึกอาชีพ กับสถานประกอบการ โดยต้องกระทำด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามวัน เวลาที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกำหนด โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัว สำหรับผู้เข้าเรียนที่บรรลุนิติภาวะ สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาทำหนังสือมอบตัวหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: