รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

สถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องดำเนินการอย่างไร?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 13:43:33


คำถาม สถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ สถานศึกษาที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. เลือกระดับของหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานที่มีความต้องการกำลังคน ประสานสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน
  2. ผู้ประสานงานของสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนว่าจะให้ผู้เรียนเรียนภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา และฝึกอาชีพในสถานศึกษากี่วัน วันใด หรือในภาคเรียนใด
  3. สถานศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้สถานประกอบการ ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ
  4. ครูผ้สอนของสถานศึกษาร่วมกับครูฝึกของสถานประกอบการร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอาชีพและการวัดประเมินผลตามสมรรถนะและงานที่สถานประกอบการนั้นดำเนินกิจการอยู่ โดยต้องสอดคล้องกับที่หลักสูตรกำหนด หากสถานประกอบการมีสมรรถนะและงานไม่ครบตามหลักสูตร สถานศึกษาจะต้องสอนเพิ่มเติมหรือหาสถานประกอบการแห่งอื่นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพจนครบตามที่หลักสูตรกำหนด
  5. หัวหน้างานทวิภาคี ครูผู้สอนและผู้ประสานงานของสถานประกอบการร่วมกันวางแผนการนิเทศตลอดหลักสูตร และจัดให้มีครูนิเทศก์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนที่กำหนด
  6. ​สถานศึกษาจัดให้มีการปฐมนิเทศชี้แจงและเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฝึกอาชีพ และจัดให้มีปัจฉิมนิเทศหลังสิ้นสุดการฝีกอาชีพด้วย

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: