รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

สถานศึกษาต้องพัฒนาครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างไร?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 13:45:08


คำถาม สถานศึกษาต้องพัฒนาครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างไร?

คำตอบ ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้กำหนดให้ครูผู้สอนวิชาชีพต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอนไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปีการศึกษา จากสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยสถานศึกษาจัดให้มีผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์และความรู้แก่ผู้สอน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ำกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสาขาวิชาต่อภาคเรียน

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: