รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

สถานศึกษาต้องจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือไม่? อย่างไร?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 13:49:33


คำถาม :  สถานศึกษาต้องจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือไม่? อย่างไร?

คำตอบ หลักสูตรอาชีวศึกษากำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง และส่งเสริมการทำงาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชน ทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทำงาน สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ โดยได้กำหนดเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาว่า ผู้เรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด

ดังนั้นในภาคเรียนที่ผู้เรียนฝึกอาชีพหรือฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบการต้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผู้เรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ การกำหนดรหัสวิชาสำหรับวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดในสถานประกอบการ ให้กำหนดดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2000*2001 ถึง 2000*20XX        กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด               0-2-0

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3000*2001 ถึง 3000*20XX        กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด               0-2-0

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: