รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

“สถานประกอบการ” ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายรวมถึงอะไรบ้าง?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 14:20:44


คำถาม :   “สถานประกอบการ” ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายรวมถึงอะไรบ้าง?

คำตอบ :  สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ

            ทั้งนี้ สถานประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เรียนระบบทวิภาคีตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ ส่งเสริม สนับสนุน ครูฝึกในสถานประกอบการ สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษา โดยร่วมมือสถานศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน จัดสวัสดิการที่จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: