รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

บุคลากรของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วยใครบ้าง?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 14:28:48


คำถาม :  บุคลากรของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วยใครบ้าง

คำตอบ บุคลากรในส่วนของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่

  1. ผู้ควบคุมการฝึก คือ ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการ
  2. ครูฝึก คือ ผู้ทำหน้าที่สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
  3. ผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ ผู้ที่สถานประกอบการแต่งตั้ง มอบหมายให้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ดำเนินการเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: