รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ครูฝึกในสถานประกอบการมีข้อกำหนดและบทบาทหน้าที่อย่างไร?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 14:39:11


คำถาม ครูฝึกในสถานประกอบการมีข้อกำหนดและบทบาทหน้าที่อย่างไร

คำตอบ ข้อกำหนดและบทบาทหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ มีดังนี้

 • ข้อกำหนดของครูฝึกในสถานประกอบการ คือ
 1. มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
 2. การฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคน ระดับปริญญาตรีต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินแปดคน
 3. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
 • บทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการ คือ
 1. เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator)
 2. การเป็นผู้ประสานงาน (Liaison Person)
 3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
 4. การเป็นผู้สอนงาน (Coaching)
 5. การเป็นผู้พัฒนาสื่อการฝึก (Material and Developer)
 6. การเป็นผู้ประเมิน (Evaluator)
 • หน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ คือ
 1. ประสานงานการจัดฝึกอาชีพและอำนวยความสะดวกในการจัดการฝึก
 2. ศึกษาแผนการฝึกของผู้เรียนในสถานประกอบการ
 3. จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานศึกษา
 4. ให้ความรู้และสอนงานตามแผนการฝึกให้ผู้เรียน
 5. ควบคุมดูแลผู้เรียนในการฝึกอาชีพตามแผนการฝึก
 6. แก้ไขปัญหาร่วมกับครูนิเทศก์ ครูประจำรายวิชา
 7. ร่วมสัมมนาในการนำเสนอผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน กับครูนิเทศก์ และครูประจำรายวิชา
 8. ประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน
 9. รายงานผลการฝึกอาชีพต่อผู้บังคับบัญชา

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: