รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ครูฝึกในสถานประกอบการต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง?
Created by dvecadmin on 4/6/2561 14:41:07


คำถาม :  ครูฝึกในสถานประกอบการต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง?

คำตอบ ครูฝึกในสถานประกอบการควรมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

  1. การทำแผนฝึกอาชีพ
  2. เทคนิคการสอนงาน
  3. การวัดและประเมืนผล
  4. การพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการฝึกอาชีพ
  5. การกำกับดูแลผู้เรียนที่ฝึกอาชีพตามหลักจิตวิทยาวัยรุ่นและจิตวิทยาในการทำงาน
  6. การพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ฝึกอาชีพ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. การเสริมสร้างวินัย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์และการบริการในงานอาชีพ

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: