รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

ผู้เรียนที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องทำอย่างไร?
Created by dvecadmin on 25/9/2561 9:36:51


คำถาม :    ผู้เรียนที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ :    ผู้เรียนต้องดำเนินการดังนี้

1.  ติดต่อสอบถามสถานศึกษาสังกัด สอศ. หรือ ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. สมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชา/สาขางาน และระดับการศึกษาที่ต้องการ
3. ผ่านการคัดเลือก ซึ่งพิจารณาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
4. ลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: