รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องดำเนินการอย่างไร?
Created by dvecadmin on 25/9/2561 10:09:14


คำถาม :  สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ :  ขั้นตอนการเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการ มีดังนี้

  1. ติดต่อกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  2. แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยระบุสาขาวิชาที่ต้องการ
  3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงความร่วมมือกับสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ เปิดโอกาสให้พนักงานเรียนและพัฒนาตนเอง
  4. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
  5. ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตร และแผนการฝึกอาชีพ

 

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: