รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถนำไปรับสิทธิประโยชน์ได้หรือไม่?
Created by dvecadmin on 25/9/2561 10:16:38


คำถาม สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถนำไปรับสิทธิประโยชน์ได้หรือไม่?

คำตอบ การดำเนินการฝึกที่สามารถนำมารับสิทธิประโยชน์ได้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดไว้ ประกอบด้วย

  1. การฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นการฝึกที่ผู้ประกอบกิจการจัดฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไป (ซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง) เพื่อให้บุคคลดังกล่าว สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนเข้าทำงาน รวมถึงการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่ ทางราชการส่งมาฝึก ด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผู้ประกอบกิจการต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึก เสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ก่อนฝึกต้องทำสัญญาการฝึก เมื่อจบต้องออกหนังสือรับรองและแจ้งนายทะเบียนทราบ ระยะเวลาการฝึกต้องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เป็นต้น
  2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นการฝึกที่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นนายจ้างจัดฝึกอบรมให้ลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้าง เนื้อหามีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ระยะเวลาการฝึกต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้รับการฝึก กรณีอบรมโดยการบรรยายต้องไม่เกินกลุ่มละ 100 คน กรณีฝึกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 50 คนต่อวิทยากร 1 คน และกรณีการฝึกอบรมทักษะฝีมือซึ่งต้องมีภาคปฏิบัติกลุ่มละไม่เกิน 25 คน ต่อวิทยากร 1 คน โดยต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรภายใน 60 วัน นับแต่เสร็จสิ้นการฝึก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป (แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน) และผู้รับการฝึกต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหลักสูตร
  3. การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ เป็นการฝึกอบรมที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นนายจ้างอบรมให้ลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานในสาขาอาชีพอื่น ที่ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้ทำงานในสาขาอาชีพอื่นได้ ด้วยระยะเวลาฝึกต้องไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยจำนวนผู้รับการฝึกแต่ละกลุ่ม ระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรและจำนวนเวลาการเข้าฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

การฝึกอบรมทั้ง 3 แบบ ผู้ประกอบกิจการอาจจัดการฝึกอบรมเอง (In-House Training) หรือส่งไปรับการฝึกภายนอก (Public Training) กับสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการ หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานอื่น ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบก็ได้ และการฝึกอบรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กรณีของการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดเป็นการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จึงสามารถนำไปขอรับสิทธิประโยชน์ได้

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: