รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด คำถามที่พบบ่อย

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้หลักสูตรอะไร?
Created by dvecadmin on 25/9/2561 10:19:59


คำถามการฝึกอาชีพในสถานประกอบการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้หลักสูตรอะไร?

คำตอบ :  การฝึกอาชีพแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สถานศึกษาส่งเข้ารับการฝึก ให้ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา หรือหลักสูตรของผู้ดำเนินการฝึก หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับผู้ดำเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทำขึ้น

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: