แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 แผนการฝึกอาชีพร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด| 1114 
 

แผนการฝึกอาชีพร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 

แผนการฝึกอาชีพ ปวช. 2556
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

https://goo.gl/8W7kPH

แผนการฝึกอาชีพ ปวช. 2556
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
https://goo.gl/sy25t3


แผนการฝึกอาชีพ ปวช. 2556
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
https://goo.gl/b2VRTm

 
แผนการฝึกอาชีพ ปวส. 2557
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่
https://goo.gl/re6sTt

 
[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ