แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 แผ่นพับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย-อังกฤษ)| 832 
 

ชื่อเอกสาร :        การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ไทย-อังกฤษ)

หน่วยงาน :         ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.

การผลิต :           ขนาดพับ 4 ตอน พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗  จำนวน  ๕,๐๐๐  ฉบับ

สาระสำคัญ :       -  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคืออะไร
                         -  จุดมุ่งหมายของการดำเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                         -  ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
                         -  ประเภทวิชาที่จัด
                         -  ประโยชน์ของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ