แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 แนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557| 1706 
 

ชื่อเอกสาร :         แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
                          ระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วยงาน :          ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.

คณะดำเนินงาน :  คณะกรรมการตามคำสั่ง สอศ. ที่ ๑๕๖๓/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘

การผลิต :            ขนาด A4 จำนวน ๑๖๔ หน้า พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

สาระสำคัญ :       -  หลักการและวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                         -  คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
                         -  โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียนและการจัดการ
                         -  ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                         -  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
                         -  สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                         -  สถานประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                         -  ครูฝึกในสถานประกอบการ
                         -  คุณสมบัติของผู้เรียน
                         -  การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ
                         -  ข้อกำหนดการนิเทศ
                         -  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและสำเร็จการศึกษา
                         -  การประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
                         -  ​การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
                            ในต่างประเทศ

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ