แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี| 509 
 

ชื่อเอกสาร :         แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                          และการรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกงานและฝึกเตรียมเข้าทำงานกับผู้ประกอบกิจการ

หน่วยงาน :          ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.

คณะดำเนินงาน :  คณะกรรมการตามคำสั่ง สอศ. ที่ ๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๗

การผลิต :            ขนาด A๔ จำนวน ๘๓ หน้า พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

สาระสำคัญ :        -  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
                          -  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
                          -  การรับนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกกับผู้ประกอบการ
                          -  การขอรับรองหลักสูตร
                          -  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
                             ในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ