แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 Guidelines for the Management of Dual Vocational Education| 256 
 

ชื่อเอกสาร :         Guidelines for the Management of Dual Vocational Education

หน่วยงาน :          ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.

คณะดำเนินงาน :  คณะกรรมการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

การผลิต :            ขนาด A๔ จำนวน ๑๓๒ หน้า พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

สาระสำคัญ :        -  Management of Dual Vocational Education
                          -  Development of DVE
                          -  Major Components of DVE
                         -  To Start DVE
                         -  Management of DVE with workplaces within the Country
                         -  Step for Operations of DVE Management
                         -  Readiness Surveys
                         -  MOU Signing
                         -  Public Relations and Learner Guidance
                         -  Learning Plan/Training Plan across the Program
                         -  Learner Selection
                         -  Learner Orientation/Parent Meeting
                         -  Instruction/Training Management
                         -  Instruction/Training Supervision
                         -  Course/Training Assessment
                         -  Completion of Education

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ