แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 Vocational Education Act of B.E. 2551 (2008) and Notification of the Ministry of Education, The Standards of Dual Vocational Education Management | 247 
 

ชื่อเอกสาร :         Vocational Education Act of B.E. 2551 (2008) and Notification of the Ministry of Education,
                          The Standards of Dual Vocational Education Management

หน่วยงาน :          ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.

การผลิต :            ขนาด A๔ จำนวน ๒๙ หน้า พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

สาระสำคัญ :        -  Vocational Education Act of B.E. 2551 (2008)
                          -  Notification of the Ministry of Education
                          -  The Standards of Dual Vocational Education Management
                          -  Notification of the Ministry of Education
                          -  Vocational Qualification Standards of Certificate of Vocational Education

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ

Attached Files