แสดงเอกสารดาวน์โหลด

 แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ปรับปรุง)| 1506 
 

ชื่อเอกสาร :         แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                          และการรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าฝึกงานและฝึกเตรียมเข้าทำงานกับผู้ประกอบกิจการ

หน่วยงาน :          ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.

คณะดำเนินงาน :  คณะทำงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

การผลิต :            ขนาด A๔ จำนวน ๙๒ หน้า ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

สาระสำคัญ :        -  การส่งเสริมการจัดการอชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                          -  การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
                          -  สิทธิประโยชน์ทางภาษี
                          -  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และที่แก้ไข ในการให้ความเห็นชอบ
                             รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

 

[CONTENTBME]
 

 

เอกสารแนบ