ดาวน์โหลด

 TitleModified Date 
วิเคราะห์แรงงานอาชีพรายจังหวัด 25522/19/2013Download
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 255112/3/2015Download
แผ่นพับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ12/3/2015Download
สถิติ ตัวชี้วัดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2556-25586/2/2016Download
หลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ12/3/2015Download
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 25583/10/2016Download
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-255612/3/2015Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม VEC E-MAIL2/19/2013Download
จำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2551 - 25583/29/2016Download
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 255612/3/2015Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี12/3/2015Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 255612/3/2015Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 255612/3/2015Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 255612/3/2015Download