ติดต่อศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (ศอศท.)

Daul Vocational Education Center (DVEC)

ที่อยู่ :  ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ :  02-281-5555 ต่อ 1013, 1014
เบอร์ติดต่อภายใน :  1013, 1014
โทรสาร :  02-280-2967 (อัตโนมัติ)
อีเมล์ :  dvec.vec05@gmail.com
สายรถเมล์ที่ผ่าน :
 201, 70, 157, 509, 503, 505, 16, 23, 99, 56