คณะทำงาน

 
นายสุรัตน์  จั่นแย้ม   ที่ปรึกษาศูนอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางรุ่งนภา  จิตต์ประสงค์  ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี