แบบรายงานผลข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563| 1399 

แบบรายงานผลข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจง : การสำรวจข้อมูลจำนวนสถานประกอบการในครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบจำนวนสถานประกอบการ
ที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อใช้จัดทำตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

 
เอกสารแนบ