ประกาศจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 15 แห่ง| 724 

 
เอกสารแนบ