เกี่ยวกับสถานประกอบการ

Jun04 สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง? ในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Created by DVEC Administrator on 6/4/2018 2:13:11 PM

Read More..

Jun04 “สถานประกอบการ” ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายรวมถึงอะไรบ้าง?
Created by DVEC Administrator on 6/4/2018 2:18:33 PM

Read More..

Jun04 บุคลากรของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วยใครบ้าง?
Created by DVEC Administrator on 6/4/2018 2:20:11 PM

Read More..

Jun04 ครูฝึกในสถานประกอบการมีข้อกำหนดและบทบาทหน้าที่อย่างไร?
Created by DVEC Administrator on 6/4/2018 2:32:51 PM

Read More..

Jun04 ครูฝึกในสถานประกอบการต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง?
Created by DVEC Administrator on 6/4/2018 2:38:54 PM

Read More..

Sep25 สถานประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องดำเนินการอย่างไร?
Created by DVEC Administrator on 9/25/2018 10:12:32 AM

Read More..

Sep25 สถานประกอบการที่ร่วมจัดฝึกอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถนำไปรับสิทธิประโยชน์ได้หรือไม่?
Created by DVEC Administrator on 9/25/2018 10:21:11 AM

Read More..

Sep25 การฝึกอาชีพในสถานประกอบการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้หลักสูตรอะไร?
Created by DVEC Administrator on 9/25/2018 10:27:42 AM

Read More..

เกี่ยวกับการจัดการ