เอกสารเผยแพร่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ประกาศ

 TitleModified Date 
การจัดสรรงบประมาณพ.ศ.25625/24/2019Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม VEC E-MAIL2/19/2013Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25563/19/2018Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 25573/19/2018Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 255612/3/2015Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 255612/3/2015Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 255612/3/2015Download
แผ่นพับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ12/3/2015Download
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 255112/3/2015Download
วิเคราะห์แรงงานอาชีพรายจังหวัด 25522/19/2013Download
ศธ 0615/3274 เรื่อง ส่งหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ3/19/2018Download
สถิติ ตัวชี้วัดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2556-25586/2/2016Download
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-255612/3/2015Download
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 25583/10/2016Download
สถิติจำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2551 - 25583/19/2018Download