ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารเผยแพร่

 
แผนการฝึกอาชีพ ฝอ. 1 ฝอ.2
 21 สิงหาคม 2563 | 1644

 
 
 
 
 
 
 
Guidelines for the Management of Dual Vocational Education
 04 กรกฎาคม 2561 | 733

 
 

ระเบียบ ประกาศ

 TitleModified Date 
การจัดสรรงบประมาณพ.ศ.256224/5/2562Download
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม VEC E-MAIL19/2/2556Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 255619/3/2561Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 255719/3/2561Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 25563/12/2558Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 25563/12/2558Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 25563/12/2558Download
แผ่นพับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ3/12/2558Download
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25513/12/2558Download
วิเคราะห์แรงงานอาชีพรายจังหวัด 255219/2/2556Download
ศธ 0615/3274 เรื่อง ส่งหลักสูตรการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ19/3/2561Download
สถิติ ตัวชี้วัดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2556-25582/6/2559Download
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-25563/12/2558Download
สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 255810/3/2559Download
สถิติจำนวนผู้เรียนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2551 - 255819/3/2561Download