นายสุรัตน์ จั่นแย้ม
ที่ปรึกษาพิเศษด้านการบริหารโครงการ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาววัลลภา อยู่ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์
ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 

นายนรากร ด้วงไพร
พนักงานราชการ
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาวปิญนันท์ วณิชชากร
พนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี